عکس هفت سین الهام حمیدی در سال ۱۳۹۵ -عکس منتخب از الهام حمیدی در سال ۹۵