تیم آلبوم عکس فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ شروع کرد و تا کنون توانسته کارنامه موفقی از خود به جا بگذارد.