کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

 

 

 

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

زندگی و زیستن را در كنار تو دریافتم. مرد زندگی ام به اندازه تمام لحظه های زیستنت دوستت دارم. روز یكی شدن مان را به تو تبریك می گویم و از خدا می خواهم سالیان سال سایه ات بالای سرم باشد.

 


 

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر


 

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر


 

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر


 

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر


 

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر

کارت پستال های و متن های زیبای روز پدر