کلیپ :دفاع جانانه بوفالو از بوفالو دیگر در مقابل شیر

 

حیات وحش آمازون