گالری عکسهای جدید باران کوثری +گفت و گو و بیوگرافی

در این مطلب از وبسایت دانلود عکس جدید از آلبوم عکس مطلبی در زمینه ی گالری عکسهای جدید باران کوثری +گفت و گو و بیوگرافی مطرح شده است , همینطور برای مشاهده مقاله ها بیشتر در بیوگرافی از وب سایت دانلود عکس بازیگران مقاله ها بیشتری را مشاهده فرمائید .

تیپ جدید باران کوثری

بیوگرافی و زندگینامه

باران کوثری هنرپیشه زن سینما و تلویزیون ایران متولد  بیست و پنج مهر ۶۴در تهران به جهان آمد  است و حال حاضر حدود سی و دو سال سن داراستتحصیلات باران کوثری   فارغ التحصیل حرفه نمایش هنرستان سوره است .
باران کوثری از سال ۷۰ با فیلم شایسته ترین بابای جهان به کارگردانی داریوش تمدن وارد میدان بازیگری شده‌است . وبعداز ان در فیلمهای مادرش حضور یافت .

باران کوثریازدواج و همسر

خانم باران کوثری تا الآن  ازدواج نکرده است و مجرد میباشد .

عکس پدر و مادر باران کوثری

عکس پدر و مادر باران کوثری

عکسهای باران کوثری

گفت و گو با باران کوثری

باران کوثری جزء هنرمندانی است که توانست است خودش  را ازپایین سایه نام های بزرگ بیرون بکشد و تحت عنوان یک شخصیت جدا معرفی نماید . خیلی دشوار بود؟ زیرا چه بساهمین آخرها نیز چنین اظهارنظرهایی گفته شد .

اینجانب حرفم این است که تاابدا بگویند! اینجانب از نخستینبرخوردم با این قصه این طور بوده که آری ! اینجانب بخشی از نادر اشخاصی هستم که پدرو مادرم در‌این حرفه بودند و در هر گفت و گو ای و روی هر صحنه ای که جایزه گرفتم خودممجدد این را یاد‌آوری و تاکید کرد م که افتخار زندگی اینجانباین است که تحت سایه این دو نام زندگی می کنم! چرابایستی خودم , خودم را از زیر این سایه بیرون بکشم.

زیر سایه بودن که بد نمیباشد . ولی مشاجره این است که کیفیت فعالیت خویش شما معرف شماست . هیچوقت اینرنج را احساس کردید؟! صادقانه!

بله! میگویم کجا! این که منرا دیرتر جدی گرفتند . در حالی که معتقدم به حیث کیفی خیلی به دور از سایر نبودم .احتمال دارد خوبتر نبودم . برای مثال در بیست ویکی ,دوسالگی کیفیت بازی ام خیلی به دور از سایر کمبود ولیاینجانب دیرتر جدی گرفته شدم . چه بسا پس از آنکه برای خون بازی و روز سوم جایزه گرفتم . مشکلی که اتفاقا اینجانبدر تئاتر کمتر داشتم .

تک عکس باران کوثری

دانلود عکسهای باران کوثری

در حالی که شما از سینما وارد تئاتر شدید!

برای این‌که درین فرایند خودم توانستم خودم را بشناسانم .خیلی ها بودند که از دانش گاه بابا و مادرم منرا ندیده بودند .خیلی ها برخورد نزدیک نداشتند . خیلی از تئاتری های جوانتر بودند که اینجانب سبب ساز شناخت شان با خانواده ام بودم . برای همین در نمایش زنده اینجانب از نخستینجدی تر گرفته می شدم .

البته این سختی! بله! اینجانب این رنج را احساس کردم . به همین عاملی که گفتم . البته حقیقت این است که رنج به چشمم نیامد . برای آنکه نکات مثبت و گران بها و بی سابقهداشتن چنین خانواده ای برایم خیلی بیشتر بود .

در صورتی بخواهیم درستگو باشیم یک کدام ازچیزهایی که یاری کرد تا شما به عهد خودتان جدی گرفتهگردید حضور شما در بازی زنده بود . بدین مضمون‌ کهنمایش زنده بی رحم تر از سینماست . سینما قادر استدستکم در کوتاه دوران چه بسا ناتوانی را نیز به نوعی پنهاننماید . البته در بازی زنده این نوع نیست

امیدوارم و ضمن این که به خودم نیز یاری کرد . نه این کهانگیزه با اهمیت ترسینما باشد که به عنوان مثال بیایم از تئاتر برداشت کنم برای سینما . نمایش زنده برای اینجانب تبدیل به یک نیازشده‌است . در ۱۰ سال اخیر دست کم اینجانب سالی یکبازی زنده کار کرده ام!

ژست زیبا باران کوثری

باران کوثری در حال مطالعه

چرا چنین نیازی را احساس می کنید؟

نیاز به‌این مفهوم که تجربه ای است که هیچ جای دیگر به دست نمی آید . نظیر خویش بازیگری . خیلی تجربه نابی است . اینجانب تجربه روی صحنه رفتن را با هیچ چیز دیگری نمی توانم مقایسه کنم . نمی توانم بیان‌کنم در صورتیکه مثلاچنان فیلمی بازی کنم مانند تجربه ای می گردد که روی صحنه لذتش را می‌برم .

برای همین دستکم سالی یک نمایش زنده کار می‌کنم .خیلی خیلی معتقدم که به بازیگری اینجانب در سینما کمکنموده است . به عهد و پیمان شما چه به دید تماشاگر نسبت به اینجانب , چه به بازی خودم .

جدا از این شادی بخش بودن , برای شما در تجربه سینما وتئاتر کدام روی کدام تاثیر می گذارد؟

نمی توانم بیان‌کنم . بعضا فیلم ها لذت شان از بعضا تئاترهابیش تر است و بالعکس . لحاظ کلی نمی توانم در رابطه این بدهم که کدام تجربه را بیشتر ترجیح می دهم حقیقتا هر دو…

تصاویر باران کوثری

جدیدترین عکسهای باران کوثری

این محافظه کاری است؟!

خیر اصلا! آن تئاترهایی که لذت شان را با هیچ چیز عوضنمی‌کنم ممکن است بعضی شان حالت خاصی داشتند که تعداد مقداری آن‌ها‌را دیده باشند . نه! حرف محافظه کارانه ای نیست! برای این نمی گویم که نخواهم پاسخ بدهم . بعضاتئاترها به انسان نمی چسبد .
نظیر بعضا فیلم ها البته تجربه بازی کردن جلوی حسن معجونی در نمایش «در در بین ابرها» را نسبتاً میتوانمبیان‌کنم با کمتر فیلمی عوض میکنم . هنوز که بعد از  ۱۰ سال آن بازی زنده را اجرا می‌کنیم به میزان روز اولیه از بازی کردن در آن نمایش و بازی درمقابل حسن معجونی لذت می‌برم .

فعلا مقوله بازیگری در کشور ما به نوعی مسائل شده‌است .تئاترها دارا‌هستند ستاره محور می گردند . که جزء آن نیزارگانیک است . با تزریق پول و خصوصی شدن چنین روندی غیرمعمول نیز نیست…

کجای جهان این طور نیست؟! مگر در برادوی هر فصل ستارگان سینما در نمایش زنده حضور ندارند؟! حرفم با آنهایی است که چنین نقدی دارا هستند .

باران باران کوثری و غمگین

عکس زیبای باران کوثری

عکس دست جمعی باران کوثری

ولی از سمت دیگر موضوعی که به نوعی در اکنون نهفته شدن است , خویش بازیگری است . این‌که کیفیت بازی بازیگران ما در چه حد است . بعضا تعریف‌و‌تمجید می نمایند و بعضیدیگر نیز به شدت منتقد می باشند و هنوز بازیگران کهن را ترجیح میدهند . شما چه تفکر می کنید؟

یکی این‌که در اصل در سینمای هیچ جای عالم این طورنیست که حتما نقشی که هنرپیشه بازی می نماید زمین تاعرش با نقش قبل مختلف باشد . این حقیقتا فرصتی برای هر هنرپیشه است . بازیگران سکو یک در جهان از آناستفاده می نمایند .

در جمهوری اسلامی ایران نیز همین طور . یک جمع نیزاستفاده نمیکنند . نکته آن‌گاه این که اینجانب به هیچ وجهبدین باور ندارم که بازی زنده ما ستاره محور شده . برایاین‌که بازیگران جوانی دارا هستند تئاتر کار می نمایند .کارشان درجه یک است و اتفاقا کارشان بیش تر از تئاترهایی فروش می نماید که برای مثال از ستاره ها استفاده مینمایند .

خواسته ولی ستاره های سینماست وگرنه ستارگان خویشتئاتر نیز هستند…

این‌که اشکالی ندارد! بله! حسن معجونی گیشه داراست و انسان ها به خاطر وی می‌آیند نمایش زنده میبینند . بهخاطر سعید چنگیزیان و الهام کردا انسان ها بازی زندهمیبینند . ستاره اسکندری و پانته آ بهرام را در نمایش زندههمانقدر پیگیری می نمایند که در سینما و تلویزیون . طبیعیاست که هر که دلش بخواهد با شایسته ترین های هر حرفه ای کار نماید . حتی‌در درباره‌ی بازیگران سینما نیز همین است .

همانگونه که درهای سینما روی بازیگران بازی زنده گشودهاست , بازیگران سینما نیز حق دارا‌هستند درصورتی کهسفارش خوب تئاتری دارا‌هستند بیایند و بازی نمایند . در صورتی پاسخ نداد دیگر این کار را نخواهند کرد . در صورتی‌که نیز خوب بود به نظرم هر بازیگری حق دارااست درهمگی میدان ها کار نماید .

به نظرم این بی انصافی است که ما محدود کنیم . کسی جای کسی را نگرفته است . هر کارگردانی حق تعیین دارااست .نقش های مختلف یک مجال است . اینجانب خودم از آن بازیگرانی هستم که چه بسا به ارزش بد بازی کردن ترجیح می دهم متعدد بازی کنم . خیر این که بدانم بد میشود و بازی کنم

عکس های جالب از باران کوثری

عکس های جالب از باران کوثری

عکس باران کوثری و هانیه توسلی

عکس باران کوثری و هانیه توسلی

گالری عکس باران کوثری

گالری عکس باران کوثری

باران کوثری و محمدرضا گلزار

باران کوثری و محمدرضا گلزار